Scrolluj niżej!

Regulamin serwisu internetowego www.northfood.pl

Każdy użytkownik korzystający ze strony internetowej www.northfood.pl. niniejszym akceptuje zasady korzystania ze strony www.northfood.pl

 

 1. Niniejsze zapisy określają zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.northfood.pl. (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Strona jest prowadzona przez NORTH FOOD POLSKA S.A. z siedzibą w Kielcach 25-323, al. Solidarności 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr: 0000289192, posiadającą numer NIP: 959-150-56-46, o kapitale zakładowym 56.800.000,00 zł (w całości wpłaconym).
 3. W ramach Strony NORTH FOOD POLSKA S.A. może przesyłać niezamówioną informację handlową za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017, 1219 ze zm.), przeprowadzać konkursy i akcje promocyjne, których zasady będą określały odrębne regulaminy.
 4. NORTH FOOD POLSKA S.A. przetwarza udostępnione przez użytkowników na Stronie dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 5. Administratorem Twoich danych osobowych jest North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289192, kapitał zakładowy w kwocie: 56.800.000 zł opłacony w całości, NIP: 959-150-56-46 [dalej: „Administrator”].
 6. Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych:

W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami również pod adresem e-mail: rodo@northfood.pl

 1. Zbierane dane:

Aby skontaktować się z Administratorem za pomocą portalu www.northfood.pl, zwanego dalej Strona, użytkownik przekazuje swoje dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres email,
 3. nr telefonu.

Dla innych celów możliwe jest zbieranie innego zakresu danych, o czym będziesz każdorazowo informowany.

8. Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać dane:

 1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody, w celach marketingowych, w tym analitycznych,
 2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przypadku profilowania zwykłego (niestanowiącego zautomatyzowanego przetwarzania), które służyć będzie dopasowaniu naszych usług do Twoich preferencji. Na tej podstawie możemy również przetwarzać dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko nam.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. prawnego obowiązku Administratora, przykładowo jeśli będziesz stroną umowy, ciążą na nas obowiązki nałożone prawem podatkowymi bilansowym.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest niezbędne do wykonania umowy, przykładowo jeśli będziesz uczestnikiem konkursów.

9.Prawnie usprawiedliwione interesy:

W naszym prawnie usprawiedliwionym interesie leży dostarczanie informacji o usługach, które potencjalnie mogą zainteresować Klientów, a także obrona i dochodzenie roszczeń.

 1. Środki bezpieczeństwa.

Stosujemy narzędzie zapewniające ochronę strony internetowej, które służy również do zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Twoje dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione.

 1. Odbiorcy danych

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (tzw. podmiotom przetwarzającym, np. agencjom marketingowym), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie.

 1. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane:

 1. a) w celach opartych na Twojej zgodzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody,
 2. b) w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń.
 3.  w celach opartych na obowiązku prawnym (np. przechowywanie dowodów księgowych) przez okres wskazany w przepisach prawa.

13. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

 1. Skarga do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że przetwarzamy Twoje dane w sposób naruszający prawo, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na Twojej zgodzie, dla pozostałych celów podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

 1. Pliki cookies.

Strona www.northfood.pl używa plików cookies. Są to dane dotyczące wizyty użytkownika m.in. nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP mogą być także wykorzystywane do zbierania statystycznych informacji (np. o czasie i regionie z jakich następuje połączenie). NORTH FOOD POLSKA SA zastrzega, że może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia dostosowanie usług i treści ofertowanych przez Stronę do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, jak również do opracowania statystyk dotyczących korzystania użytkownika ze strony. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Strony, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies przez oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

 1. NORTH FOOD POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania przyczyny dostępu do Strony, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważał za stosowny.

Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze Strony w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowić może dla NORTH FOOD POLSKA SA podstawę do natychmiastowego zamknięcia Strony dla danego lub wszystkich użytkowników oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.

 1. Wszelkie informacje dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Strony są dostarczane użytkownikowi jedynie dla celów prywatnych, bez prawa komercyjnego ich wykorzystywania. Każdy użytkownik może pobrać informacje lub wydrukować zawartość Strony dla celów osobistych. Zabronione jest dokonywanie zmian, w tym zamienianie lub streszczanie informacji bez zgody NORTH FOOD POLSKA SA lub osób przez nią upoważnionych.

Użytkownicy, którzy zapisują materiały ze Strony czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy Strony ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.

 1. Informacje publikowane na Stronie przez NORTH FOOD POLSKA SA są własnością NORTH FOOD POLSKA SA lub licencjodawców i podlegają ochronie zgodnie z właściwym, obowiązującym prawem.

Wykorzystywanie  któregokolwiek z materiałów w sprzeczności z Zasadami lub jakimkolwiek właściwym prawem jest zabronione. Dotyczy to w szczególności naruszania praw autorskich, nieautoryzowanego kopiowania, naruszania znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, wykorzystywania materiałów do działań o charakterze obscenicznym lub niemoralnym, które mogą być potraktowane jako zniesławiające albo stanowiące groźbę karalną, jak również materiałów, które mogą naruszyć czyjeś dobra osobiste.

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Zasad znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz.880, ze zm.).

Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne w tym graficzne znaki umieszczone na Stronie stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.). Ich wykorzystywanie może się odbywać  jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

 1. NORTH FOOD POLSKA SA nie ponosi wobec użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia.
 2. NORTH FOOD POLSKA SA lub osoby upoważnione, jak i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, rzeczywiste i przyszłe, nadzwyczajne i innego rodzaju, które użytkownik poniesie w związku z dokonaniem czynności w oparciu o informacje zamieszczone na Stronie.
 3. NORTH FOOD POLSKA SA lub osoby przez nią upoważnione nie świadczą usług doradczych za pośrednictwem Strony. Dokładność i kompletność informacji zamieszczonych na Stronie nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom. Zarówno NORTH FOOD POLSKA SA, jak i osoby upoważnione oraz licencjodawcy nie są zobligowani do uaktualniania informacji. Każdy użytkownik niniejszym potwierdza, że informacje publikowane na Stronie  nie mogą być i nie będą traktowane jako jakakolwiek wiążąca opinia.
 4. Informacje i materiały zawarte na Stronie zostały zebrane lub opracowane przez NORTH FOOD POLSKA SA lub na jej zlecenie w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku NORTH FOOD POLSKA SA nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i materiałów na Stronie.
 5. NORTH FOOD POLSKA SA nie ponosi odpowiedzialności za Zawartość dostarczoną na Stronę przez osoby trzecie.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie jakichkolwiek materiałów na Stronę. Użytkownik gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, które zamieszcza, przesyła na Stronę nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane, przesyłane w dobrej wierze oraz, że użytkownik posiada do nich prawa autorskie i jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów na Stronie udziela NORTH FOOD POLSKA SA niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych materiałów.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić NORTH FOOD POLSKA SA z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez użytkownika ze Strony lub z zamieszczenia przez użytkownika materiałów na Stronie.

Udostępniając własne treści na Stronie użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a NORTH FOOD POLSKA SA udziela prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 1. W najszerszym zakresie dopuszczonym prawem NORTH FOOD POLSKA SA ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na Stronie treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Strony, bądź innych stron dostępnych jako linki zewnętrzne ze Strony, a także za odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez użytkowników Strony.

NORTH FOOD POLSKA SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach zewnętrznych, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszą Stronę. W przypadku korzystania z połączeń (linki) zamieszczonych na Stronie, pozwalających na dostęp do innych stron internetowych użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy ryzyka związanego z używaniem oprogramowania lub informacji znalezionych lub uzyskanych w Internecie.

 1. Żadna informacja zamieszona na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 2. Użytkownik Strony, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Strony poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 4. NORTH FOOD POLSKA SA zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Strony, dokonywania zmian lub modyfikacji, w tym również specyfikacji technicznej bez konieczności uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 5. NORTH FOOD POLSKA SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad według własnego uznania i w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionych Zasad na Stronie.
 6. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po zamieszczeniu zmienionych Zasad będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.