Scrolluj niżej!

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest North Food Polska S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36.
  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: rodo@northfood.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, oraz w zakresie szerszym niż wynika z przepisów Kodeksu pracy, jeśli takie dane zamieścisz w dokumentach aplikacyjnych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy (imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.