Ogłoszenie o zawarciu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zarząd Spółki North Food Polska spółka akcyjna z siedziba w Kielcach (dalej „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 30 września 2020 roku, w wykonaniu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 września 2020 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (dalej „Umowa”).

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 11 ust. 9 Umowy Spółka podaje do wiadomości informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.