Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd North Food Polska spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, które to czynności zostały objęte protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2020 roku sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Żelichowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13 za numerem Rep. A 16254/2020.

Mając na względzie powyższą okoliczność Zarząd Spółki wskazuje, że począwszy od dnia 14 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy Spółki stanowi kwotę 22.398.648,36 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) i dzieli się na 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) każda akcja.

Aktualna treść Statutu Spółki jest dostępna pod linkiem: Statut North Food Polska z dnia 2020.12.14