Zmiana Uchwały Nr 9 ZWZ z dnia 31 maja 2021 roku

Zarząd North Food Polska spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289192, informuje, że w dniu 02 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Food Polska spółka akcyjna powzięło uchwały w przedmiocie:

  1. zmiany Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. zmiany Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
  3. uchylenia Uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  4. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

zaprotokołowane w formie aktu notarialnego przez notariusza Adama Krasowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, za numerem Rep. A 11813/2021.

Skan protokołu posiedzenia z dnia 02.06.2021 r.