Zmiana statutu Spółki

Zarząd North Food Polska spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu ustępu 6 do artykułu 24 Statutu, która to czynność została objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 września 2020 roku sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Żelichowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13 za numerem Rep. A 18741/2020.

Aktualna treść Statutu Spółki jest dostępna pod linkiem: Statut North Food Polska z dnia 2020.12.23