Zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd North Food Polska spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289192, informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Food Polska spółka akcyjna powzięło uchwały w przedmiocie:

  1. zatwierdzenia sprawozdawczości finansowej Spółki za 2020 rok;
  2. dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
  3. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2020 roku,
  4. obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

zaprotokołowane w formie aktu notarialnego przez notariusza Adama Krasowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, za numerem Rep. A 11557/2021.

Skan protokołu posiedzenia z dnia 31.05.2021 r.