Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zarząd North Food Polska S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), informuje, że nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 05 marca 2020 roku podjęło uchwałę nr 1 w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Podjęcie ww. uchwały nastąpiło na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że Spółka będzie nadal istnieć i prowadzić działalność.